Konkurs „Zapomniane drogi, mosty i przeprawy”

Droga była niegdyś niezwykle istotna dla społeczeństwa, swoistym „oknem na świat”, pozwalającym na pokonywanie barier, dystansów, umożliwiała również kontakty handlowe i kulturowe. Mosty, promy, kładki a nawet wiejskie dróżki miały niebagatelne znaczenie zarówno w sensie fizycznym jak i symbolicznym. Dziś, na uboczu głównych arterii komunikacyjnych, są zapominane, rdzewieją, zarastają i nikną. Pamięć o ich przeznaczeniu także ginie. Doskonałą formą na ocalenie od zapomnienia jest zatrzymanie w obiektywie aparatu, kamery lub utrwalenie w formie pracy plastycznej. Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie ogłasza Konkurs „Zapomniane drogi, mosty i przeprawy”, towarzyszący wystawie ”Ludzie gościńca” prezentowanej w Muzeum od 15.05.2011 do końca sierpnia 2011. Celem konkursu jest więc dokumentacja dawnych szlaków komunikacyjnych: dróg, mostów, przepraw oraz uwrażliwienie młodego pokolenia na otaczającą rzeczywistość, a zwłaszcza na pamiątki dawnych czasów, zarówno materialne jak i opowieści o nich. Najlepsze prace wyłonione w konkursie zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi oraz opublikowane na stronie internetowej Muzeum. Dodatkowo przewidziana jest pokonkursowa wystawa prac. Prace zostaną ocenione w trzech odrębnych kategoriach wiekowych. Organizator skontaktuje się z osobami nominowanymi do nagród na kilka dni przed ogłoszeniem wyników Konkursu. Przedstawienie werdyktu jury i rozdanie nagród, połączone z otwarciem pokonkursowej wystawy prac, odbędzie się 17.09.2011 r., w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli w Rzeszowie (Rynek 6) o godz. 14:00. Regulamin konkursu „Zapomniane drogi, mosty i przeprawy”. 1. Konkurs rozpoczyna się 06.06.2011 r. Termin nadsyłania prac upływa 10.09.2011 r. 2. Zgłaszane do konkursu prace nie mogą być pracami wcześniej nagradzanymi w żadnym innym konkursie. Prace muszą być wykonane samodzielnie. 3. Prace można nadsyłać w następujących technikach i wg poniższych kryteriów: – prace plastyczne: prace w dowolnej technice (rysunek, grafika, malarstwo), wykonane ręcznie. Należy nadesłać min. 1 pracę o formacie min. A4 – fotografia analogowa: należy nadesłać min. 3 odbitki fotograficzne o formacie A4 (21×29 cm) – fotografia cyfrowa: należy nadesłać min. 3 zdjęcia formatu JPG do 1,5 Mb pojemności, na adres: etnobiuro@muzeum.rzeszow.pl. Za nie dopuszczalny uznaje się fotomontaż. – sztuki audiowizualne: należy nadesłać min. 1 pracę na płycie CD/DVD lub nadesłać na adres: etnobiuro@muzeum.rzeszow.pl o ile plik nie przekracza 10 Mb pojemności; do tej techniki zaliczane będą: krótkie filmy i etiudy nie przekraczające 10 minut, prezentacje multimedialne, klipy, instalacje filmowe. Uczestnik musi zdecydować się na jedną z w/w technik. 4. Każda praca bezwarunkowo musi być opatrzona komentarzem dotyczącym przedstawionego tematu, uwzględniającym dane pozwalające na lokalizację (w czasie i przestrzeni) przedstawianego miejsca/obiektu/historii. Wielkość komentarza nie powinna przekraczać strony A4. 5. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej. Uczestnicy mogą zgłaszać się do konkursu w jednej z trzech kategorii wiekowych: – kategoria I – przedszkola oraz klasy 1 do 3 szkoły podstawowej – kategoria II – klasy 4-6 szkoły podstawowej – kategoria III – klasy gimnazjalne oraz ponad gimnazjalne (do klas maturalnych włącznie) 6. Wszystkie prace muszą być podpisane i zawierać: imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres, adres mailowy, nazwę szkoły (adres szkoły) oraz klasę (przy zdjęciach dodatkowo miejsce i czas wykonania fotografii) 7. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów (przy nadsyłaniu prac należy podać nazwisko i imię opiekuna) 8. Zgłaszając prace do Konkursu, uczestnik jednocześnie akceptuje jego regulamin. Ponadto oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do każdej pracy i udziela organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie przesłanych prac w zakresie działań marketingowych i wewnętrznych Muzeum. 9. Zgłaszając się do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych związanych z Konkursem.

Skip to content